Skavange, Torslev sogn (1)

.
FT-1787, no. 020, Kirsten Jensdatter 60 år enke, bonde og gårdbeboerske
FT-1801, no. 019, Kirsten Jensdatter 70 år enke efter 1. ægteskab med Niels Larsen
FT-1834, no. 032, Margrete Jacobsdatter 61 år gårdmandsenke.
FT-1840, no. 006, gårdmand Niels Larsen 40 år og hustru Ane Dorthea Frederiksdatter 25 år
FT-1845, no. 108, en gård, Gårdmand Niels Larsen 44 år født i Torslev sogn, og hustru Ane Dorthea Frederiksdatter 30 år født i Torslev sogn
FT-1850, no. 025, en gård, Gårdmand Niels Skonning Casper 42 år født i Frederikshavn, og hustru Anne Dorthea Frederiksdatter født i Torslev sogn
FT-1870, no. 259, en gård, Forpagter Jens Jensen Brendstrup 50 år født i Aarhus ugift
FT-1880, no. 007, en gård, gaardejer og sognefoged Lars Nielsen 37 år født i Torslev sogn og hustru Lone Nielsen 29 år født i Sejlstrup sogn
FT-1890, no. 046, en gård, gårdejer, sognefoged og sognerådsmedlem Lars Nielsen 47 år født i Torslev sogn og hustru Lene Pedersen 39 år født i Sejlstrup sogn.
FT-1901, no. 017, matr. no. 8a, gårdejer og sognefoged Lars Nielsen født den 01.08.1842 i Torslev sogn og hustru Lene Pedersen født 11.04.1850 i Sejlstrup sogn.
FT-1911, no. 036, gårdejer Peter Alfred Nielsen født 13.10.1876 i Torslev og hustru Eleonora Marie Winther født 24.12.1881 i Dronninghlund


Hjørring, Dronninglund, Torslev, Højstrup Distrikt Torslev Sogn, Skavange, 36, FT-1921, C3484
Anthon Thomsen 19/12 1887 Gift Husfader Gaardmand Hørby Sogn Hjørring Amt
Kristiane Thomsen 18/12 1887 Gift Husmoder Hørby Sogn Hjørring Amt
Ingeborg Thomsen 18/9 1917 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Signe Thomsen 28/9 1919 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Nilly Thomsen 30/6 1920 Ugift Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Simon Kristensen 11/1 1894 Ugift Logerende Kontsolans??? Brejning Sogn Ricdk
Ella Nielsen 9/11 1899 Ugift Tyende Sindal Sogn Hjørring Amt
Anthomine Larsen 26/9 1902 Ugift Tyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Kalra Kristensen 29/8 1908 Ugift Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
Holm Nielsen 8/10 1889 Ugift Tyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Aksel Pedersen 7/4 1901 Ugift Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt
August Mikkelsen 23/8 1903 Ugift Tyende Lendum Sogn Hjørring Amt
Marius Kristensen 23/9 1905 Ugift Tyende Torslev Sogn Hjørring Amt


Fra Bogen danske landmænd
Gården omtales i Traps Danmark allerede i slutningen af det 15. århundrede (1494) og har været meget større, nærmest en herregård, og som hørte under Børglum kloster; på gården havde samme kloster Oppebørselskontor. Der synes at have holdt Lensmænd til på gården, der formentlig ved reformationstiden 1560 blev indraget under Kronen. Ligeledes findes endnu rester af de gamle voldgrave, som nu er fredet og afmærket.

Trap Danmark m.m.
Skavange hed 1494 Skattevange og tilhørte Børglum Kloster,

i 1525 skrives Niels Torlufsen Basse (Bispelensmand under Børglumbispen, og gift med Edel Iversdatter Vognsen Stenshede til Tveden) (Basse fra Vendsyssdel) og senere hans søn Laurids Nielsen til Skavange (død efeter 1598), men de har vel kun haft gården i forlening, thi 1560 blev den af Kronen mageskiftet til

Jens Markorsen Rodsten (til Lengsholm, døde 28. juni 1581, gift med Lisbet Knudsdatter Bille født 8. september 1524 i Gladsaxe og begravet 24. maj 1601 ved Lendum kirke), som beboede den, og kom derefter til hans søn

Markor Jensen Rodsten død 1598 på Lengsholm gift 16. oktober 1586 på Lengsholm med Agathe Pallesdatter van Mehlen til Lundsgård.

Datter Anne Markorsdatter (Rodsteen) født 23.07.1593 død 1654, gift 21. Juli 1622 i Aalborg med Axel Urne til Brobygaard død 1653

Axel Urne solgte 1634 Skavange til sin søster Jomfru Anne Urne

Anne Urne giftede sig med Enevold Christoffersen Seefeld til Viffersholm der døde 1643

Enevold Christoffersen Seefeld solgte 1635 til Gaardejer Malte Sehested til Boller.

Niels Torlufsen Basse's sønnesøn Kaptajn Niels Lauridsen død 1650 skrev sig i 1627 til Skavange


Urne, Axel, 1598-1653, til Brobygaard og Viffertsholm, som han arvede efter sine Forældre Jørgen U. og Margrethe Viffert,
blev født 5. Febr. 1598 paa Viffertsholm. Han kom 1612 i Sorø Skole, var 1619-21 Sekretær i Kancelliet; men efter at han
21. Juli 1622 i Aalborg havde ægtet Anne Marqvardsdatter Rodsteen (f. 23. Juli 1593), synes han at have givet Afkald paa al offentlig
Virksomhed og at have trukket sig tilbage til sine Godser. Han ejede nemlig ogsaa Kjellerup og Kvottrup, men solgte 1633
Viffertsholm til Enevold Christoffersen Seefeld og Aaret efter Skavange, som han havde faaet med sin Hustru, til sin Søster Anne Urne.
I sit Otium syslede han med mathematiske og genealogiske Studier. Samtiden betegnede ham i alt Fald som «mathematicus præclare de
literis meritus», men hans videnskabelige Virksomhed har ellers kun sat sig faa Spor for Efterverdenen, hvad der i det mindste for
Genealogiens Vedkommende er at beklage, da den ikke synes at have indskrænket sig til en Afskrivning i Blinde af andres
Arbejder, men, hvad der er ret enestaaende for hans Tid, har forøget disse med Oplysninger, hentede fra nu tabte Pergamentsbreve.
Axel Urne, der levede i barnløst Ægteskab, døde 1653, og Enken fulgte ham kort efter i Graven.Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk stedfæstet punkt
Fredningsnr.:0715:115. Fredningsstatus: B (1943)
Kort 4cm kort: 1317 IV NØ UTM: 579312 / 6359082 Zone: 32
Afsat af museumsmedarbejder
Ejerlav 0551058 Den Nordøstlige Del, Torslev, matr.nr.: 8a (1943)
Stednavne Skattevange (1943)

Anlæg
1 MILITÆRVÆSEN, VOLDSTED. Antal: 1
Historisk tid (1060 -)
Begivenheder
1 OPRETTELSE AF LOKALITET
11. juni 2004
Det Kulturhistoriske Centralregister
2 TINGLYSNING AF AREAL ELLER PUNKT
28. januar 1943
KUAS, Fortidsminder
Tinglyst tekst.:
Voldstedet består af en lav, flad banke af uregelmæssig, nærmest tresidet form. Banken måler i øst-vest ca. 60 m, i nord-syd ca. 45 m. Den er omgivet af en lavning, der i sydvest har karakter af en gravet ca. 8 m bred voldgrav, langs hvis sydvestige side der strækker sig en ca. 135 m lang og ca. 7 m bred dæmning. Bunden i voldgraven er ca. 1,5 m under bankens topflade, medens dæmningen kun hæver sig ca. 1 m over gravens bund. Dæmningen har et ca. 4 m bredt gennembrud omtrent midt ud for bankens sydvestlige side. Voldstedet er græsklædt og benyttes til græsning.
Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet.
Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Jens Nielsen Casper
Niels Schonning Casper
Anne Dorthea Frederiksdatter
Niels Larsen
Laura Margrethe Nielsen
Lars Nielsen
Dorthea Kirstine Nielsen
Søren Casper
Jens Peter Casper
Niels Laursen
Kirsten Jensdatter
Laus Nielsen
Jens Nielsen
Anne Nielsdatter
Anne Margrethe Nielsdatter
Kresten Nielsen
Margrethe Jacobsdatter
Lene Pedersen
Laurs Nielsen
Anne Mortensdatter
Niels Larsen Nielsen
Peter Alfred Nielsen
Christian Frederiksen
Emma Caroline Amalie Jørgensen
Dorthea Frederikke Casper
Juliane Georgine Thorsen
Niels Jensen
Johanne Nielsdatter
Inger Marie Nielsdatter
Marx Ditlev Kiel
Ernst Johann Bernhardt Emanuel Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019