Else Kirstine Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1804Try Bakken, Torslev sognKirkebogen
Døbt :23.09.1804Torslev kirke, Dronninglund HerredKirkebogen
Død :28.11.1866Torslev sogn, Dronninglund Herred, Hjørring amtKirkebogen
Begravet :04.12.1866Torslev kirke, Dronninglund HerredKirkebogen

Alder : 62

Noter : .
Kirkebogen for Torslev sogn
1748-1819, opslag 176
Døbt den 23. september 1804, Else Kirstine
Forældre.: Hans Pedersen og Anne Marie Jensdatter

Kirkebogen for Torslev sogn
Viede 1829, den 28. september 1829 i kirken
Fraskilt mand Christen Christensen fra Agersted i Voer sogn 40 aar
Pigen Else Kirstine Hansdatter 25 aar, tjenende i Nørre Ørslev
Forlovere.: Niels Nielsen, Nørre Ørslev - Niels Larsen, Krogsdam

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Trye By, Tryebakken, 35, , FT-1834, B6775
Christen Christensen 45 Gift Huslejer og bødker
Else Kirstine Hansdatter 30 Gift Hans kone
Anne Kirstine Christensdatter 6 Ugift Deres barn
Hans Christian Christensen 2 Ugift Deres barn

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Try/Vestergaardshus, Hus, 49, , FT-1840, B5852
Christen Christensen 51 Gift Husmand og træskomager
Else Kirstine Hansdatter 36 Gift Hans kone
Anne Kirstine Christensdatter 12 Ugift Deres barn
Hasn Christian Christensen 7 Ugift Deres barn
Kirstine Marie Christensdatter 5 Ugift Deres barn
Christen Christensen 3 Ugift Deres barn
Christian Christensen 1 Ugift Deres barn

ved dåben den 24/07-1844, bopæl Try Vestergaards hedehus
FT-1845 i Torslev personen ikke fundet

Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Wiborg Kjøbstad, Tugt og forbedringshuset i Viborg, , FT-1845, C0551
Else Kirstine Hansdatter, 41, Gift, Huusmandskone, født Jerslev sogn Hjørring amt
Idømt forbedringshusarbejde i Viborg Tugt- og forbedringshus i 4 aar ( 8 forhold der er omtalt i bogen vendelboerne der hjalp sig selv)

Folketælling Torslev sogn 1860, no. 257, Vraa mark
Else Kirstine Hansdatter, 54 aar, fraskilt, født i Torslev, indsidder lever af Haandarbejde.

Kirkebogen for Torslev sogn
1865-1877, opslag 43
Else Kirstine Hansdatter, død den 28. november 1866, begravet den 4. december 1866
Fattiglem og Hmd Chr. Christensen Kjærets hustru af Grydshus

Fra bogen Vendelboerne der hjalp sig selv (Stagsted mordene)
Tiltalte Nr. 79 Else Kirstine Hansdatter, Arre­stant Nr. 36 Christen Christensen Kiærets Hustrue, er ved egen Tilstaaelse i Forbindelse med Sagens Om­stændigheder overbeviist at have gjort sig skyldig i Følgende:
a) Efterat hendes Mand Arrest. Nr. 36 og Ar­rest. Nr. 39 havde forøvet det af dem vedgaaede Flæsketyverie paa Gammelholm, hjembragte hendes Mand sin Andeel af samme til deres Huus hvor nogle Stykker af samme bleve tagne og stegte af Tiltalte og derefter fortærede, hvorimod hendes Mand henbragte Resten til deres Svoger Tiltalte Nr. 43, men da denne efter hendes Mands Arrestation fryg­tede for at beholde det, anmodede Tiltalte Møller Andreas Christensen og Hustrue i Wraagaards Mølle Tiltalte Nr. 45 og 46 om at imodtage det i Bevaring og var derefter Nr. 43 behjelpelig med samme Dags Aften at henbringe Flæsket til disse Folk, hvor hun senere imodtog Stykker af samme efterhaanden som hun forbrugte det.
b) Da hendes Mand Nr. 36 og Arrest. Nr. 12 havde forøvet Lærredstyveriet hos Thomas Pedersen i Grimshave i Horns Herred og kom hjem med det stjaalne Lærred, eftermaalte hun samme og deelte det i 2 lige Dele, hvorefter hendes Mands Andeel blev forbrugt i deres Huus.
c) En Aften i Sommeren 1841, da et Tyverie skulde forøves ved at klippe Præstens Faar i Skjæve, gik hun efter hendes Mands Anmodning hen til Ar­rest. Nr. 12 for at hente denne hjem til hendes Mand, hvorefter de alle 3 begave dem hen paa Skjæve Præstegaard Mark, hvor Arrestanterne klippede Faarene, medens Tiltalte stod i nogen Afstand da hun ikke kunde taale at deeltage i Klipningen, efterdi hun var frugtsommelig, og de bragte derefter alle 3 Ul­den, c. 6 Mark af Værdie 18 Skill. pr. Mark, hjem til deres Huus hvor den blev deelt og hendes og Mands Andeel forbrugt i Huset.
d) Efterat Arrest. Nr. 12 og 36 havde forøvet det af dem vedgaaede Tyverie hos Teglbrænderen paa Knudseie, kom Nr. 36 hjem og fortalte at han havde forvaret Kosterne, men nogle Aftener efter hentede han dem hjem, hvor de bleve deelte og Til­talte bragte derefter Nr. 12s Andeel af Talgen og 2 Mark af Ulden hen til dennes Moder Tiltalte Nr. 30 og Arrestanten Nr. 47 solgte Resten af Ulden for dem.
e) I Sommeren 1841, da hendes Mand og af­døde Peder Hund hjembragte 3 Rugkager af Værdie l Mark pr. Stk. og et Stykke Lærred c. 14 Alen af Værdie l Mark pr. Alen, som de havde stjaalet hos Hans Kiærsgaard, deelte hun Lærredet imellem dem hvorefter hun farvede hendes Mands Andeel og for­færdigede Buxer af samme til ham og deres lille Dreng, og hun deeltog i at fortære hendes Mands Andeel af Rugkagerne.
f) I Henseende til de af hendes Mand og Ar­rest. Nr. 12 begaaede Tyverier af Rug hos Bruun paa Ormholt og Byg hos Lars Boller i Skjæve, hvor­om hun har været vidende, har hun ligeledes gjort sig skyldig som Hælerske, idet hun, forsaavidt disse Kornvarer bleve forbrugte i deres Huus, har tilberedet dem og deeltaget i at fortære dem.
g) Hælerie i Henseende, til en Kobber-Brænde-viinshat vurderet, til 3 Rbd., som hendes Mand for 3 a` 4 Aar siden stjal fra Anders Jensen i Horshauge og som var forvaret under noget Foder paa deres Loft, men som hun, da Anders Jensen henvendte sig til hende derom engang da hendes Mand var bleven arresteret, udleverede til bemeldte Mand.
h) Hælerie i Henseende til 2 af hendes Mand for nogle Aar siden forøvede Tyverier, nemlig hos daværende Fæster af Torsbek Mølle, Niels Poulsen, hvorved blev bortstjaalet ½ Td. Rug og l Skp. Ryg, og hos Qaardmand Christen Larsen af Vrengmosen, hvorfra hjembragtes 3 Rugbager, 3 Oste og 1½ Skp. Rug, og har Tiltalte deeltaget i at fortære disse Dele med Undtagelse af de 2 Rugkager og 2 Oste, som ved Randsagning bleve forefundne hos dem. Vær­dien af disse Dele er ansat saaledes: Rug 3 Mk. pr. Skp., Byg l Mk. 8 Sk. pr. Skp., Rugkager l Mk. pr. Stk. og Ostene 10 Sk. pr. Stk.
For det af hende saaledes forøvede Tyverie samt Hælerierne vil Tiltalte, der er 39 Aar gl. og ved Vi­borg Landsoverretsdom af 1lte Decbr. 1837 er frifunden for videre Tiltale i en Tyvssag men forøvrigt ikke har-været tiltalt eller straffet, nu være at ansee efter Forordn. 1lte April 1840, § l, 23 og 24 sam­menholdt med den ældre tyvslovgivning, og vil Straffen i det Hele være at bestemme til Forbedrings-huusarbeide i Viborg. Tugt- og Forbedringshuus i 4 Aar.


Vendelboerne der hjalp sig selv (1)

FarMor
Hans PedersenAnne Marie Jensdatter
ÆgteskabBørn
28.09.1829 - Christen Chrtistensen 12.12.1828 - Anne Kirstine Christensdatter
18.08.1832 - Hans Christian Christensen
27.03.1834 - Kirsten Marie Christensdatter
19.05.1836 - Christen Christensen
02.04.1839 - Christian Christensen
15.02.1842 - Christiane Christensen
- Lars Jensen 31.05.1844 - Jens Peter Larsen

Else Kirstine Hansdatter
1804
28.11.1866
Hans Pedersen
-
-
Anne Marie Jensdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24.02.2019