Hans Jørgen Jensen
Hans Jørgen Jensen

DatoStedKilde
Født :12.10.1835Knuppen, Højstrup Torslev sogn (1)Kilde
Døbt :15.11.1835Torslev kirke, Dronninglund HerredTorslev sogns kirkebog
Død :14.03.1925Torslev sogn, Dronninglund Herred, Hjørring amtKirkebogen
Begravet :20.03.1925Torslev kirke, Dronninglund HerredKirkebogen

Alder : 89

Noter :
Kirkebogen for Torslev sogn
Født drengebarn.: Hans Jørgen Jensen, født den 12. oktober 1835, døbt i kirken den 15. november 1835
Forældre.: Gdm og Dannebrogsmand Jens Nielsen Grønlund og hustru Jacobine Severine Marie Weile i Knuppen
Faddere.: Maren Jensdatter i Mosbjerg præstegaard - Ane Dorthe Frederiksdatter i Højstrupgaard - gdm Hans Chr. Møller i Graarup i Mosbjerg sogn - Hans Chr. Frederiksen i Højstrupgaard.

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Højstrup skoledistrikt, , Knappen, 34, , FT-1840
Jens Nielsen Gronlun, 55 , Gift, , Husmand,
Severine Jacobine Marie Veile, 45 , Gift, , Hans kone,
Peder Jensen, 20 , Ugift, , Deres barn,
Else Marie Jensen, 15 , Ugift, , Deres barn,
Niels Peter Jensen, 13 , Ugift, , Deres barn,
Christine Øllegaard Jensen, 8 , Ugift, , Deres barn,
Hans Jørgen Jensen, 5 , Ugift, , Deres barn,

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Knuppen, , , 41, FT-1850
Jacobine S. Marie Weile, 53 , Enke(mand), , Husmoder, Aalborg
Peder Jensen, 29 , Ugift, , Hendes børn, Dronninglund sogn
Hans Jørgen Jensen, 14 , Ugift, , Hendes børn, Torslev sogn
Niels Peter Jensen, 22 , Ugift, , Smed, Nørresundby

Hjørring, Dronninglund, Torslev, Torslev, Høistrup By., En Gaard, 13, FT-1855, C9673
Peder Jensen 35 Gift Gaardmand og Husfader Dronninglund Sogn Hjørring Amt
Karen Marie Andersdatter 28 Gift Hans Kone Lendum Sogn Hjørring Amt
Jens Christian Pedersen 2 Ugift Deres Barn Torslev Sogn Hjørring Amt
Marie Jacobine Veile 59 Enke Husfaderens Moder der af ham forsørges Aalborg
Hans Jørgen Jensen 20 Ugift Tjenestekarl Torslev Sogn Hjørring Amt

hjoerring, Dronninglund, Torslev, Højstrup Torslev Sogn, , En Gaard Pandbjerg, 5, FT-1880
Hans Jørgen Jensen, 44 , Gift, Husfader,Avlsbruger., , Torslev Sogn Hjørring Amt
Ane Marie Larsdatter, 45 , Gift, Husmoder, , Flade Sogn Hjørring Amt
Jensine Marie Jensen, 18 , Ugift, Datter, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Jens Jensen, 14 , Ugift, Søn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Lars Kr. Jensen, 12 , Ugift, Søn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Severine Petrine Jensen, 9 , Ugift, Datter, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Peter Jensen, 7 , Ugift, Søn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Niels Kr. Jensen, 3 , Ugift, Søn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Nille Marie Jensdatter, 73 , Enke, Aftægtskone, , Flade Sogn Hjørring Amt

Kirkebogen for Torslev sogn
1917-1945, opslag 20
Hans Jørgen Jensen, død den 14. marts 1925 i Grønlund, Torslev sogn, begravet 20. marts 1925, 82 aar gammel
Particulier, boende i Grøndlund, født i Torslev 12. oktober 1835, søn af Husmand, Dnebrogsmand Jens Nielsen Grønlund og hustru Jacobine Severine Marie Wejle.
Efterlader enken Ane Marie Larsdatter af Grønlund.

Hans Jørgen Jensen
Kaldet Hans Pandbjerg, er født d. 12. Oktober 1835 i Knoppen, Torslev Sogn, og han døde i Marts 1925 og blev begravet d. 20. Marts, paa Tors­lev Kirkegaard.
Han blev døbt d. 15. November 1835, og Faddere ved Daaben var Pigen Maren Jensdatter, tjenende i Mosbjerg Præstegaard, Ane Dorthe Frederichsen i Højstrupgaard, Gaardmand Hans Christian Møller, Graarup, Mosbjerg Sogn, og Hans Christian Frederiksen, Højstrupgaard.

Hans Jørgen Jensen blev gift d. 23. November 186o i Torslev Kirke med

Anne Marie Larsdatter

Forlovere ved Brylluppet var Lars Christian Jensen i Pandbjerg og Peder Jensen Nørgaard. Ane Marie Larsdatter er født d. 24. Juni 1834 i Ryet, Flade Sogn, og hun døde d. 15. April 1926 i Torslev Sogn. Hun blev døbt d. 6. Juli. 1834 og Faddere ved Daaben var Palle Christensens Kone Anne Nielsdatter af Lillevangen, Pigen Lise Jensdatter af Ryet, Gaardmand Ole Jensen Mellegaard, Husmand Søren Jensen og Ungkarl Niels Christensen.

I Anledning af Hans Jørgen Jensen og Hustrus Diamantbryllup bragte Vendsyssel Tidende, følgende:

"Tirsdag den 23. November kan gamle Hans Pandbjerg og Hustru fejre deres Diamantbryllup. Det er altsaa den Dag 60 Aar siden, de smededes i Hymnens Lænker. Det er et gammelt solidt Ægtepar, der ved strengt Arbejde og gennemført Sparsommelighed har kæmpet sig frem til gode økonomiske Kaar., og som i en blid Livsaften kan se tilbage paa et nyttigt Liv og han med Glæde, samles med. Børn og Børnebørn; der har artet sig vel og taget de gamles Arbejdslyst og Foretagsomhed i Arv.
Hans Jørgen Jensen, eller som han kaldes i daglig Tale "Hans Pandbjerg", er født i Knuppen i Torslev Sogn den 12. Oktober 1835. Faderen var haandværksmand, altsaa baade Tømrer og Snedker. I sin Ungdom havde han deltaget i Krigen 1807-14, og for Tapperhed blev han Dannebrogsmand. Tillige var han for udvist snarraadighed ved en bestemt Lejlighed tildelt en aarlig Hædersgave af 5o Rigsdaler..
I 186o blev Hans Jørgen Jensen gift med Datteren Anna Marie fra Pandbjerg og købte samme Aar denne Gaard, og de to tog fat med Arbejdsmod og god Vilje. Så kom Krigen, og sidst i November 1863 maatte Hans med saa mange andre møde ved Hæren, han deltog under Krigen i Kampene ved Sankelmark og Oversø samt 8. Marts i Slaget ved Ve j l e. Ved Freden vendte han tilbage og tog fat paa ny, og gennem de mange Aar er de to arbejdsomme Mennesker naaet frem til gode økonomiske Kaar.
De har haft 8 Børn, hvoraf 5 er levende og sidder i gode Stillinger. De har arvet Forældrenes Arbejdslyst og Sparsomhed. Som den agtede og sundt tænkende Mand han er, har Hans Pandbjerg taget Del i det offentlige Liv. Han har en tid været Medlem af Torslev Sogneraad, og i 34 Aar har han været i Bestyrelsen af Torslev Sparekasse.
Nu er han og Hustru gamle Folk, der bor i et Hus i Grønlund paa Pandbjerg Mark, som han byggede, da kan afstod Gaarden til sin yngre Søn, Han er endnu fuldstændig aandsfrisk og læser hver Dag sin "Vends. Tid. "; han har altid været solid og støt Venstremand, Det er en Fornøjelse at faa en Samtale med ham, han følger med i Tidens Bevægelse, og naar Talen falder paa Begivenhederne fra 64, da bliver han livlig og optaget og fortæller kvikt og interesseret, hvad han saa og deltog i. Alt staar endnu for ham med Klarhed og en Sikkerhed, som man maa beundre efter saa lang Tids Forløb.
Han er rask, trods sine 85 Aar, og at gaa en Mils Vej regner han ikke. Det er vel ikke noget at tale om for en ung Mand som mig, siger han, naar man forundrer sig over hans Raskhed. Han er en trofast Kirkegænger, og det skal være slemt Vejr, om man ikke hver Søndag ser ham, paa sin bestemte Plads i Torslev Kirke.
Paa Hustruen har Tiden mere sat sit Spor, Et langt Liv i strengt Arbejde er ikke gledet sporløst hen over hende. Hun har i det sidste Aar til Dels maattet holde Sengen, ligesom Hørelsen er meget svækket. Paa Grund af hendes Svaghed vil Diamantbrylluppet blive fejret i Stilhed hos det af Børnene, der har Hjemmet "Pandbjerg". Kun den nærmeste Familie samles den Dag med de to gamle i den Gaard, hvor de holder Bryllup for fjerde Gang - Bryllup 186o - Sølvbryllup 1885 - Guldbryllup 191o - og nu Diamantbryllup.
Men sikkert er der mange, der den Dag sender de to gamle en venlig Tanke med Ønsket om en stille, blid og fredelig Livsaften og med Taknemlighed for, hvad de har været baade for dem, der staar dem nær og ogsaa for deres trofaste Arbejde for Samfundet.
"Vends. Tidende" bringer herved de to sin hjerteligste Lykønskning med Haabet om, at den stille Glæde, der bringer den sande Lykke, maa hvile over deres lille Hjem,"
Hans Jørgen Jensens Jordefærd omtaltes saaledes.
"Afvigte Fredag begravedes paa Torslev Kirkegaard gamle Hans Pandbjerg. Med ham er en af de gamle gaaet bort - 89 Aar opnaaede han. I den Gaard, Pandbjerg, hvor han har øvet sin manddomsgerning, samledes Slægt og Venner, og henad Kl. 4 drog et langt Tog af Vogne og Biler mod Torslev Kirke. Ved Kirken var samlet en Mængde Mennesker fra hele Sognet; man skønnede ved at se Skaren, at det var en af alle kendt og agtet Mand, der her fandt sit sidste Hvilested. Da Kisten med et Væld af Kranse, hvoraf mange signerede, var hensat i Koret, baaret op af hans fire Sønner, en Svigersøn og en Dattersøn, traadte Provst Jensen frem og talte stille og dybtfølt over den gamle Hans Pandbjerg. Han betonede, af han var en af de trofaste, pligtopfyldende og stræbsomme Mænd, hvis Livsbane her afsluttedes. Han nævnte, at han kun havde kendt ham i hans Alderdom, nemlig de sidste 25 Aar, men da kendte han ham fra hans Færden de Søgnedage og saa ham om Søndagene paa hans faste Plads i Kirkestolen, Hans Alderdom var fredelig og velsignet thi da han overdrog Gaarden til sin Søn, trak han sig tilbage til sit Lille Hus ''Grønlund", han vilde være selvstændig, have Foden under eget Bord. Der gik saa han og hans et Aar ældre Hustru og passede deres lille Hjem. Han fik Glæde af sine Børn, thi paa dem passede det, hvad Morten Luther siger i det 4. Bud - de holdt deres Forældre i Ære, de elskede og agtede dem, og vel mest deri bestaar dette at faa en god Alderdom.
Efter at Kisten var baaret ud og nedsænket i Graven, bragte Dattersønnen, Lærer Christensen, Hellum, sin og Familiens Tak til det store Følge.
Hans Pandbjerg var, som nævnt, en af de gamle i Torslev Sogn. Der er hans Liv gledet hen i pligtopfyldende Arbejde. Hans Fader, Jens Nielsen, boede i "Knoppen", og han deltog i Krigen 1807-14 og hædredes med Dannebrogstegnet. Der voksede Sønnen Hans op, og 1860 købte han Gaarden Pandbjerg, giftede sig med Ane Marie Larsdatter fra Flade og begyndte straks at forbedre Ejendommen. Men saa kom Krigen 1864, og Hans maatte med. Han var med ved Sankelmark, ved Oversø og 8. Marts ved Vejle. Da han uskadt kom hjem, fortsatte han sit Arbejde baade i Hjemmet og udenfor. Han var en Tid Medlem af Torslev Sogneraad og i snart 40 Aar i Bestyrelsen for Torslev .Sparekasse. Nu er han borte, og tilbage staar hans Hustru, snart 9o Aar. For hende er Savnet størst.. De har levet et smukt og flittigt Liv sammen i snart 65 Aar. Hun er svagelig, ikke underligt og Begravelsesdagen turde hun ikke vove sig ud. Nu er Hans Pandbjerg ikke mere. Ikke mere møder vi hans milde Øjne eller faar hans faste, trohjertede Haandtryk, Man ligesom følte, naar man var sammen med ham, at her var gammeldansk Djærvhed og Trofasthed. Intet forjaget eller forhastet - alt hos ham var jævnt, men solidt. Hans Pandbjerg var aandsfrisk til det sidste - kun kunde Hukommelsen briste.
Vi ønsker den gamle, efterlevende Hustru en blid Livsaften, indtil hun forenes med ham, hun har levet sammen med, arbejdet sammen og delt Sorger og Glæder med i snart 65 aar."FarMor
Jens Nielsen GrønlundMarie Jacobine Severine Weile
ÆgteskabBørn
23.11.1860 - Ane Marie Larsdatter 21.04.1861 - Jensine Marie Jensen
15.06.1864 - Dødfødt dreng
02.08.1865 - Jens Jensen
15.02.1868 - Lars Christian Jensen
08.12.1870 - Severine Petrine Jensen
26.12.1872 - Peter Jensen
16.04.1875 - Niels Christian Jensen
08.06.1876 - Niels Christian Jensen

Hans Jørgen Jensen
12.10.1835
14.03.1925
Jens Nielsen Grønlund
29.05.1785
30.03.1845
Marie Jacobine Severine Weile
29.09.1795
08.04.1874
Niels Thorssøn
1749
17.10.1830


Maren Sørensdatter
1739
-Peder Weile
1735
1801


Øllegaard Henriksdatter Torp
1773
02.01.1849
Thor Laursen
1717 - -
Maren Nielsdatter
1711 - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Henrich Torp
- - -
Anne Catharina Severin
1745 - 1807

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018