Martin Nielsen
Martin Nielsen

DatoStedKilde
Født :27.08.1890Elling sogn-
Død :06.05.1941Østervrå-

Alder : 50

Noter :
hjoerring, Dronninglund, Torslev, Ø.Vraa by Torslev Sogn, Ø. Vraa, , 30, FT-1921
Martin Nielsen, 27/8 1890, Ugift, Husfader, Smed, Elling Sogn Hjørring Amt
Henry Nielsen, 20/8 1912, Ugift, Barn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Emmy Poulsen, 8/8 1891, Ugift, Husbestyerinde, , Hørmested Sogn Hjørring Amt
Johan Villasen, 9/1 1904, Ugift, Lærling, , Serritslev Sogn Hjørring Amt
Aksel Kristensen, 30/12 1898, Ugift, Smed, Smed, Mosbjerg Sogn Hjørring Amt
V. Brovn, 3/7 1878, Gift, Husfader, , Helsingør Sogn Frederiksborg Amt
Bety Brovn, 24/2 1885, Gift, Husmoder, , København
Helge Brovn, 9/12 1912, Ugift, Barn, , Sindal Sogn Hjørring Amt
Frode Brovn, 16/6 1916, Ugift, Barn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Villy Brovn, 1/5 1918, Ugift, Barn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Vagn Brovn, 7/8 1921, Ugift, Barn, , Torslev Sogn Hjørring Amt
Ela Johansen, 27/3 1898, Ugift, Tyende, , Jyderup Sogn

Sognerådsformand M. P. Nielsen.

Smed Nielsen var født den 27. august 1890 i Elling. Efter at være blevet voksen lærte han smedehåndværket, og derefter sejlede han med Svitzer et par år.
Som kun 23-årig nedsatte han sig som smedemester i Østervrå i 1913, og han fik inden længe oparbejdet en omfattende smede- og maskinforretning.
Smed Nielsen sad i Torslev Sogneråd i ca. 12 år og var sognerådsformand i de sidste to perioder, og han var opstillet som kandidat forud for det aflyste amtsrådsvalg.
Smed Nielsen var kommunemand med liv og sjæl, og for dette arbejde ofrede han hele sin tid. Han var en uerstattelig, dygtig mand og i besiddelse af en enorm arbejdskraft.
Den række tillidshverv, han havde gennem en årrække, viste hans interesse for det offentlige liv i by og egn, og de sidste års sognerådsvirksomhed underbyggede yderlige den anerkendelse, der blev ham til del for udelt virke for det fælles ve og vel.
Som kommunalmand var han usædvanlig dygtig, og i de to perioder, han var sognerådsformand, lykkedes det ham ikke alene at få kommunens økonomiske forhold, der var meget vanskelige, bragt i orden, men han fik tilmed kommunen forvandlet til en af de økonomisk bedst fungerende i Hjørring Amt.
Desuden var M. P. Nielsen en meget rettænkende mand, der blev meget afholdt blandt kommunens beboere og videre ud, og han var en god arbejdskammerat og kollega for dem, der i kommunalt regi havde et nært samarbejde med ham.

Smed Nielsen blev kun 50 år. Han døde pludseligt den 6. maj 1941.
Lige til det sidste sad han midt i det arbejde, der lå ham så stærkt på sinde, men et kort ildebefindende forud for en blodprop afsluttede brat hans virke.

Begravelsen foregik fra den smukt pyntede Østervrå Kirke under overordentlig stor deltagelse. Kirken kunne slet ikke rumme de mange, der fulgte båren, da den af ordensfæller fra I. O. F. blev båret ind i kirken. Langs hele midtergangen var der lagt kranse, og uden for kirken og ved graven var der ligeledes lagt et væld af kranse, deriblandt mange signerede, bl.a. fra Torslev Sogneråd, Østervrå Håndværker- og Borgerforening, Sæby Bank, Torslev Sparekasse. Jerslev Sogneråd, Nye Danske Brandforsikring, lærerpersonalet ved Østervrå Kommuneskole, Østervrå tekniske Skole, Østervrå Realskole, Hjørring Privatbaner, Hjørring Amts Sogneforening, Torslev Sygekasse, Hellevad-Ørum Sogneråd og logen "Ansgar", Aalborg.
I følget sås bl.a. dommer Bang og politimester Sønderholm, Sæby, begge i galla, sognerådsforeningens formand, Johannes Hansen, Tårs, amtsrådsmedlem Laurits Jensen, Gl. Kirk, og de fleste sognerådsformænd i Hjørring Amt samt repræsentanter for offentlige institutioner og foreninger i hele amtet.
Pastor Lentz holdt ud fra ordet "Alle have syndet, og dem fattes ære for Gud" en smuk og stærkt personligt præget tale.
Efter solosang af kantor Ernst Pedersen, Frue Kirke, Aalborg, blev salmen "kirkeklokke, ej til hovedstæder" sunget, hvorefter håndværkere bar båren ud til afdødes sidste hvilested.
Mange søgte i tidens løb personligt råd og bistand hos smed Nielsen. Drejede det sig om kontanter, kunne kommunekassen ikke altid hjælpe, men så gav smeden dem af og til en privat håndsrækning med ordene: "Dem kan du betale tilbage, når du engang får råd".
Efter sognerådsformandens død kom der flere og betalte fru Nielsen penge tilbage, som de havde lånt hos hendes mand, og som ikke var skrevet ned nogen steder.


Torslev Sogns beboere hylder deres afdøde sognerådsformands minde.

En smuk højtidelighed ved afsløringen af mindesmærket i Østervrå for smed M.P. Nielsen.

Onsdag den 27. august 1941.

Trods det dårlige vejr onsdag eftermiddag var der mødt flere hundrede mennesker til afsløringen af mindestenen for afdøde sognerådsformand M.P. Nielsen.
Mindesmærket er en stor natursten. Forsiden, der består af feldspat, står uberørt fra naturens hånd med en næsten blankskuret overflade, hvori der er indhugget plads til et bronzerelief, udført af kunstneren Evan Jensen, København, medens billedhuggerarbejdet er udført af billedhugger Viggo Holm, Hjørring. Teksten, der består af bronzebogstaver, er sålydende:

Sognerådsformand
Smedemester
M. P. Nielsen

Beboere i Torslev Sogn
satte ham dette Minde
Aar 1941.

Mindesmærket er opstillet på en smuk stensætning i en af plænerne i Østervrå Anlæg.
Uddeler Kærsgaard, Østervrå, bød på udvalgets vegne velkommen:
Når vi har valgt at opstille mindesmærket i byens anlæg, er grunden den, at vi ikke kunne finde en mere smuk eller mere passende plads. Vor afdøde sognerådsformand har fortjent en hædersplads i vor midte.
Når vor vej går gennem vort anlæg, så går den også, som naturligt er, om ad smed Nielsens mindesten, og vi vil mindes ham som en god ven, en mand, vi alle satte pris på. Derfor var der også mange, der fandt vej til hans hjem og hans kontor, når det gjaldt råd og dåd i det daglige liv. Smed Nielsen var en god genbo, og jeg bringer ham min personlige tak, idet jeg udtaler håbet om, at hans minde må stå usvækket blandt os til sene tider.
Lad os ved et øjebliks stilhed mindes vor afdøde ven. (Alle blottede hovederne).
Jeg vil gerne på bidragydernes vegne overdrage dette mindesmærke til Østervrå Håndværker- og Borgerforening. Det er vort håb og ønske, at I vil værne om det i taknemmelighed. Lad det stå som et vidne for efterslægten, at han var en af sognets bedste mænd.
Sognerådsformand R. Bock, Thorshøj:
Smed Nielsen blev indvalgt i sognerådet1. april 1929. Hans hurtige opfattelse og klare syn på de forskellige ting skabte respekt for ham blandt alle kolleger inden for sognerådet. I 1933 blev han enstemmigt valgt til sognerådsformand, og i oktober samme år blev han ved socialreformens ikrafttræden valgt til formand for socialudvalget. Begge disse poster beklædte han til sin død.
I smed Nielsens formandstid har der været en rivende udvikling inden for sognerådsarbejdet. På vejvæsenets område er der sket store forandringer. Hans sidste store arbejde var rejsningen af De gamles Hjem og administrationsbygningen. Smed Nielsen havde mange andre hverv, og alle de ham betroede poster passede han med stor dygtighed.
I dag for et år siden var mange af os samlet for at fejre hans 50års fødselsdag; da blev han stærkt hyldet, og der udtaltes ønsker om, at han endnu i mange år måtte få lov at fortsætte sit arbejde. Men det blev anderledes. Jeg skal i dag på bidragsydernes vegne afsløre denne mindesten, idet jeg udtaler et æret være hans minde!
Stationsforstander Vestergaard, Østervrå:
Når jeg på Håndværker- og Borgerforeningens vegne modtager denne smukke mindesten over vor kære afdøde sognerådsformand, er det med en dyb og ærbødig tak, og jeg behøver næppe at tilføje, at det altid skal være os en kær pligt at værne om denne plet, så meget mere som vi har så meget at sige smed Nielsen tak for.
Smed Nielsen var en god mand. Retsind prægede hans liv og virke. Selve arbejdet var ham en glæde, og resultatet var ham en tilfredsstillelse. Selv om det var i en ung alder, smed Nielsen måtte drage bort, formåede han dog at indprente sit navn med gylden skrift i Torslev Sogns historie, og ligesom han har gjort et stort arbejde for sognet, har han også gjort et stort arbejde for Østervrå by og vist interesse for byen og dens trivsel. Han har gennem sit arbejde skabt en glans om sit navn, som sent vil gå af glemme. Jeg behøver blot at nævne hans store interesse for vort vandværk, for omordningen af vort elektricitetsværk, hans interesse for skolevæsenet og ikke mindst for Realskolen og ligeledes hans forståelse og medvirken for anlæggelsen af byens lystanlæg. Havde man et eller andet, man ønskede fremmet for byen, kunne man altid trygt gå til ham, og han skulle nok hjælpe os, så vidt det stod i hans magt. Vi har kun gode og lyse minder om ham, og idet jeg lægger denne buket ved foden af mindestenen, ønsker jeg at sige til hans efterladte, at vi stedse vil bevare mindet om ham dybt i vore hjerter. Æret være hans minde!
Snedkermester J. Friismose, Østervrå:
Smed Nielsen var håndværkerne og de næringsdrivende i Torslev Sogn en god mand; han vågede omhyggeligt over, at alt, hvad kommunen skulle bruge, blev lavet eller købt hos sognets næringsdrivende. Han var altid parat, når vi trængte til hans råd eller støtte, og han var altid i stand til at finde en tilfredsstillende løsning. Smed Nielsen var en trofast ven, ikke alene over for os, der regnede os til hans nærmeste venner; men ikke mindst var han en god ven over for de gamle og andre, som trængte til hans hjælp; de følte, at smed Nielsen var deres ven. Smed Nielsen var en mand, der så sundt på tidens problemer, og skønt han blev taget alt for tidligt bort fra sin gerning, vil det arbejde, han har udrettet for Torslev Sogn, ikke blive glemt, og når en fremmed spørger, hvem denne smed Nielsen var, som denne mindesten er rejst for, kan vi med sandhed sige, at han var en af Danmarks gode sønner, en af sognets bedste mænd og sin by en god borger. Vi vil altid i taknemmelighed ære hans minde.
Sognerådsformand Johannes Hansen, Tårs:
Jeg forstår så godt, at Torslev Sogn har rejst smed Nielsen denne mindesten. Også langt ud over sognets grænser var smed Nielsen kendt og hans arbejde taget i betragtning. Som formand for Tårs Sogneråd var det en selvfølge, at vi ofte diskuterede forskellige problemer, og hos smed Nielsen var der ikke langt fra at drøfte problemerne og til at føre dem ud i livet. Inden for Hjørring Amts Sogneforening vil vi bevare hans minde; han var altid parat til at gøre en indsats for et godt resultat. Tak til fru Nielsen og til sønnen Henry for, hvad vi har haft sammen.
Henry Nielsen:
Jeg vil gerne på mors og egne vegne rette en varm tak til alle for dette smukke minde. Det er ikke altid, en mands arbejde bliver påskønnet, men dette har ikke været tilfældet her. Tak til alle bidragyderne og til udvalget, der har arbejdet for at få mindestenen rejst.
Gdr. Nielsen Uggerby:
Jeg vil gerne bringe en tak for den ære, der er vist min broders minde her i dag, ved at bruge et ord, han selv så ofte brugte: Giv mig en blomst, mens jeg lever. I dag for et år siden blev der vist min broder så stor en ære, som kun de færreste får, den største opmærksomhed, der nogensinde er vist ham. Tak til beboerne for mindestenen. Jeg tror, der vil blive værnet om den.
Forsamlingen sang sluttelig "Kongernes konge".


ÆgteskabBørn
- Emmy Poulsen 20.08.1912 - Henry Nielsen

Martin Nielsen
27.08.1890
06.05.1941

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018