Jens Andersen

DatoStedKilde
Født :1775Bjerget, Aaby sogn-
Døbt :09.12.1775Åby sogn-
Død :03.11.1855Vester Halden i Skærum sogn-
Begravet :11.11.1855Skærum kirke-

Alder : 80

Noter :
Skærumlinien.

„Den stærke Jens Bierg".
Jens Andersen i Vester Halden.

Jens Andersen, f. p. Bjerget, døbt 1775 9/12, død V. Halden, Skærum Sogn, 1855 3/11, 80 Aar gl., Ejer af Gaarden „Vester Halden", ved sin Død Aftægtsmand samme Sted.

Lægdsrulle Aaby Sogn 1795 følgende: „Jens Andersen (gi. og nyt Løbe Nr. 18 og 16). Fødested: Bjerget, 20 Aar gl., 68 3/4 Tm. høj, Opholdssted: Bjerget.- 1796 Reserve Garderrecrut til Hest .

Faderen begiærte Nr. 17 (Søren Andersen) frie, som tilbød sig at gaae i sin Broders Sted, hvorfore Nr. 16 blev ansadt til gl. Mands Søn 1797".

Jens Andersen kaldtes i sin Hjemegn Jens Bierg („den stærke Jens Bierg"), i Skærum „store" eller „stærke Jens Andersen". De ældste nulevende af Slægten i Aabyegnen skildrer ham som meget stor og stærk, en hel Kæmpe. Den store Sten paa Gaardspladsen i „Bjerget" med Indskrift „S. B. 1815" ( Søren Bierg 1815) skal han alene have ført dertil fra et Sted uden for Gaarden.

Førstelærer P. J, Pedersen, Skærum, har om ham elskværdigt samlet og meddelt følgende:

„Jeg har nu ved Samtaler med flere af V. Haldens Ejere og kendte faaet oplyst, at der næppe eksisterer andre Billeder af Gaarden end det Dem tilsendte - disse var alle lige daarlige - saa jeg kan altsaa
desværre ikke skaffe Dem noget bedre.

Ved Samtaler ang. ovennævnte har jeg imidlertid erfaret flere pudsige Historier, som, hvis De ikke kender dem, mulig kunde være af Interesse. - Den første paastaas at være virkelig, om end den synes noget utrolig og vel meget i Overensstemmelse med Blichers, naa, derfor kunde den jo nok være sand, og i alt Fald Slutningen er, synes mig, virkelig original1).
') En aldeles lignende Historie om ham har Broderdatteren, Amtsraadsmedlem Poul Jensens Hustru i Røgild fortalt mig.

Den stærke Jens Andersen, som han kaldes i Skærum, var engang kørende til Frederikshavn. Mens han gik i Byen, kom han til nogle Mænd, der stod om en mægtig Træstamme; som skulde læsses paa en Vogn. Den stærke J. A. stod lidt og saa paa deres forgæves Anstrengelser og ytrede da:
„De' va' ossse en Pind aa vær' saa manne om, to de ku een da besørre".
De svarede ham straks med: „Kan du ene Mand læsse den, er den din". „Saa æ de naak bedst a henter min Vogn", sagde Jens Andersen. Dette skete, og han læssede ene Mand og kørte ad Skærum til. Men Læsset var tungt, og Jens Andersen var ikke stærkt kørende - han havde et ældre Øg og en ung Plag for.
Da han kom til Flisbjærg (en meget stejl Bakke vest for Skærum Kirke) kunde Plagen ikke mer. J. A. spændte saa denne fra og sig selv for sammen med Øget. Saa gik det op over Bakken, men stærke J. A. traadte saa fast, at Træskobundeme gik i Løbet. Kommen over Bakken standsede de. Han klappede det gamle Øg paa Halsen og udbrød:
„A var kaske val hoer ve dæ gammel brun".
En Dag stod J. A. ude paa sin Mark ved Skærurnvejen og „standede" en Plov. En fremmed kom til og spurgte om, hvor den saakaldte stærke Jens Andersen boede. Den adspurgte stod netop ved Plovens Haandtag; han fattede om disse og pegede med Ploven i udstrakte Arme mod Vester Halden. Saa vidste den fremmede Besked. (Den samme Historie har jeg mærkeligt nok hørt i min Barndom paa Nørre Sundbyegnen, Navn og Sted var da et andet, hvilket husker jeg ikke)').

Men selv stærke Jens Andersen fandt sin Overmand ogsaa paa disse Egne. Holdtes der Marked eller lignende større Folkesammenkomst, plejede man gerne at bede stærke J. A. om at give Møde og fungere som en Slags Ordenshaandhæver, hvad han jo ifølge sin Styrke var vel kvalificeret til. Dertil var han ogsaa en Tid lang villig. Men til sidst skete det paa Hørmested Marked, at en stedlig Kraftkarl præsenterede sig for ham. De vekslede efter Egnens Skik og Brug Haandtryk, og stærke Jens Andersen mærkede straks paa dette, at han her stod over for sin absolutte Overmand psa det fysiske Omraadc. Siden da var han ikke til at formaa til at være Ordenens Haandhæver paa slige Steder mer.
Hvor meget eller hvor lidt historisk Paalidelighed, der nu ligger til Grund for disse Anekdoter, kan jeg naturligvis ikke udtale mig om; at de lever paa Egnen i Folkemunde med Tilknytning til stærke Jens Andersens Navn er maaske, naar alt kommer til alt, det eneste paalidelige, men selv dette er jo i og for sig et interessant og karakteristisk Eftermæle sat af Folket selv over en af dets egne."

i) Maaske ogsaa om J. A., da han jo er lig: Jens Bierg i Aaby nær Nørre Sundby.

Samtidens Dom gaar dog ud paa det samme. Ved hans Død findes følgende i:

"Frederikshavns Avis" 1855 9/11, Nr. 181:

„- I disse Dage er død her i Egnen, i Skjærum Sogn, en Mand, „den store JensAndersen" kaldet, der senest levede som Aftægtsmand paa sin forrige Bondegaard. Det ham tillagte Prædicat „stor" havde dog ikke saa meget Hensyn enten til det Aandige i ham eller til nogen særdeles sjelden Størrelse af Legemet, .endskjønt han unægteligen var svært bygget, men hentydede paa hans overordentlige Styrke. Han var saaledes bekjendt for at kunne tage en Sæk med en Tønde Rug fat med den ene af sine Hænder og lægge den op paa Ryggen af en Hest, ligesom han ogsaa kunde tage en god Bondehest under sin Am (?) og spadsere omkring med den. Paa et Marked har man ogsaa engang seet ham ved et ordentligt Stød paa eengang at strække til Jorden en heel Klynge Søfolk, der utidigt havde givet sig til at spøge med Cyklopen. Han var forøvrigt, som de fleste legemsstærke Mennesker, begavet med Sindighed og Taalmodighed, og Døden gjæstede ham uden Smerter og uden at fremkalde et Suk, idet han, 80 ½ Aar gammel, sad og underholdt sig med sin Familie, da hans Øje lukkedes.
(Ab. Avis)."

Jens Andersen Biergs Vielse.
Hans Hustru Kirsten Olesdatter er født i Gærum, men Faderen var ved hendes bryllup gaardmand i "Wester Schjærum i Schjærum sogn"

Kirkebogen.:
Trolovelse.: aar 1802 den 11. juli Aaby sogn anmeldt sig til ægteskab ungkarl Jens Andersen en søn af forrige Gaardmand Anders Pedersen paa Bjerget, og pigen Kirsten Olesdatter, en datter af Gaardmand Ole Larsen i "Wester Schjærum i Schjærum sogn"
Forlovere.: Mads Nielsen af Fristrup og Ole Larsen af Wester Schjærum .


Faktuelle tekster om Store Vildmose Sagn og historier fra Store Vildmose
På Aaby Bjerg ligger den ældgamle bebyggelse, gården "BJERGET". Gårdens beboere stammer fra Peder Christensen fra Egholm, som o. 1720 giftede sig med enken på Bjerget. Bjergfolkene var bekendt for deres styrke, og "Den stærke Jens Bjerg i Skærum" (1775-1855) var berømt over hele Vendsyssel på grund af sine mægtige kræfter.

Øst for Bjerget lå engang en skov, hvis rester endnu fandtes i 1683. Syd for Bjerget lå den tidligere Nørskov, der nævnes 1203 og mange gange senere. Den synes at være forsvundet hen imod 1700.

aalborg, Kær, Aaby, Hoven, , ingen, 81, FT-1787
Anders Nielsen, 46 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Karen Jensdatter, 43 , Gift, Madmoder, ,
Søren Andersen, 14 , Ugift, barn af 1. ægteskab, ,
Jens Andersen, 12 , Ugift, barn af 1. ægteskab, ,
Peder Andersen, 10 , Ugift, barn af 1. ægteskab, ,
Kirsten Andersdatter, 4 , Ugift, barn af det sidste ægteskab, ,
Maren Andersdatter, 1 , Ugift, barn af det sidste ægteskab, ,
Peder Nielsen, 27 , Ugift, Tjenestekarl, Recrut,
Niels Andersen, 27 , Ugift, Tjenestekarl, ,
Karen Sørensdatter, 23 , Ugift, Tjenestepige, ,

aalborg, Kær, Aaby, Bjerget, , Bjerget, 77, FT-1801
Anders Nielsen, 61 , Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Karen Jensdatter, 58 , Gift, hans kone, ,
Søren Andersen, 27 , Ugift, deres barn, Rytter,
Jens Andersen, 26 , Ugift, deres barn, ,
Kirsten Andersdatter, 16 , Ugift, deres barn, ,
Karen Sørensdatter, 37 , Ugift, tjenestepige, ,

hjoerring, Horns, Skærum, Øster Schjerum Bye, , Vester Halden en gaard F1, 5, FT-1834
Jens Andersen, 59 , Gift, , gaardmand,
Kirsten Olsdatter, 58 , Gift, , hans kone,
Kirsten Mortensdatter, 85 , Enke, , huusmoderens moder forsørges af svigersønnen,
Morten Christensen, 35 , Ugift, , tjenestekarl,
Jørgen Christian Storarden, 9 , Ugift, , pleiebarn,

hjoerring, Horns, Skærum, Skærum by, , V.Halden, en gård, 5, FT-1845
Jens Andersen, 70 , Gift, , Gårdmand., Aaby s,Hjørring a??
Kirsten Olsdatter, 69 , Gift, , Hans kone., Gærum s, Hjørring a
Frederik Ferdinand Tohde, 34 , Gift, , Feldbrender??, København
Karen Jensdatter, 43 , Gift, , Hans kone., Her i sognet
Carl Vilhelm Jensen Thode, 2 , Ugift, , Deres barn., Her i sognet
Lars Christian Christensen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl., Hørmested s, Hjørring a
Christine Vilhelmine Caroline Thomsn??, 17 , Ugift, , Tjenestepige, København

hjoerring, Horns, Skærum, Hedelen, , en Gaard, 5, FT-1850
Frederik Ferdinand Thode, 39 , Gift, , Gaardmand, Kjøbenhavn
Karen Jensdatter, 48 , Gift, , hans kone, Skjærum
Jens Andersen, 75 , Gift, , Aftægtsmand, Aaby
Kirsten Olesdatter, 74 , Gift, , hans kone, Gjærum
Mikkel Christian Svendsen, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Lendum
Ane Kirsten Larsdatter, 18 , -, , Tjenestefolk, Torslev
Mogens Hans Lund, 10 , -, , Plejebarn på Fattigvæsen, Kjøbenhavn


FarMor
Anders PedersenKaren Jensdatter
ÆgteskabBørn
11.07.1802 - Kirsten Olesdatter 1802 - Karen Jensdatter
1804 - Kirsten Marie Jensdatter
1807 - Anne Johanne Jensdatter

Jens Andersen
1775
03.11.1855
Anders Pedersen
1724
1778
Karen Jensdatter
1744
1801
Peder Christensen
1689
1741


Mette Larsdatter
1685
1748Jens Christensen
Omk 1711
1782


Maren Thomasdatter
-
1772
Christen Sørensen
1646 - 1720
Anne Madsdatter
1647 - 1734

Laurs Christensen
1635 - 1699
Anne Pedersdatter
1660 - -

Christen Nielsen
1684 - 1753
Karen Jensdatter
Omk 1691 - 1761


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.11.2018