Didrik Larsen Grubbe

DatoStedKilde
Født :24.03.1656Storeheddingewww.familysearch.org (1)
Død :27.09.1702Københavnwww.familysearch.org (1)
Begravet :-Boeslundewww.familysearch.org (1)

Alder : 46

Noter :
Grubbe, Diderik, 1656-1702, Præst,
blev født i Store Heddinge 24. Marts 1656 af borgerlige Forældre, Laurids Andersen og Hustru Anne Pedersdatter; hvornaar eller efter hvem han har antaget Navnet «Grubbe», er ubekjendt; muligvis tilhører han en lybeksk Haandværkerslægt « Grube ». Han blev Student fra Kjøge 1678 og efter fuldendte Universitetsstudier Huslærer paa Harrestedgaard ved Næstved hos Vicekansler Holger Vind. Da Vind døde 1683, og megen anden Familiesorg traadte til, udgav G. sin Salmesamling: «Sjælens aandelige Harpeklangs 1. Part» (trykt 1684), og dedicerede den til sine 3 faderløse Elever. Salmerne vidne om godt Herredømme
over Sproget og ere til Dels ordnede efter Søndagsevangelierne. Salmernes 2. Part, dediceret Kong Christian V og forsynet med latinsk Fortale, udkom først 1696, da G. havde været Præst i adskillige Aar. Han fik Magistergraden 1686, og s. A. blev han «ved Lodtrækning» kaldet af Baronesse Fuiren til Sognepræst for
Kvislemark og Fuirendal. Et Par Aar efter valgtes han til Herredsprovst og fik Titel af Konsistorialassessor. 1690 ægtede han en af
Holger Vinds mange Døtre, Anna Elisabeth V. (d. 1727), og som hendes Arvepart fik han 1693 Skjøde af Svigermoderen paa Gjerdrup Gaard og Gods. Senere kjøbte han af Staten 12 Gaarde m. v. i Lyngby og blev derved Samleren og Opretteren af det store Gods Lyngbygaard. Hans Helbred var tidlig svækket, og allerede i sit 47. Aar døde han af Vattersot 27. Sept. 1702 i Kjøbenhavn; hans Lig henflyttedes til Bóslunde Kirke. I en lang Aarrække styrede hans Enke med ualmindelig Dygtighed de betydelige Landejendomme.
De havde en stor Børneflok.

Seehusen, Optegn. om Lyngbygaard og Gjerdrup S. 29 ff. 90 f.
Hofman, Saml. af Fundationer VIII, 113. .

FarMor
Laurits AndersenAnne Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Anne Elisabeth Holgersdatter Vind 1694 - Anna Elisabeth Didriksdatter Grubbe

Didrik Larsen Grubbe
24.03.1656
27.09.1702
Laurits Andersen
1622
-
Anne Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage09.07.2018