Om Foreningen

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme den lokalhistoriske interesse, samt opbygge en fysisk dokumentation for Østervrå og omegns identitet gennem tiderne.


Formålet søges blandt andet opnået ved:

 • gennem oprettelse af medlemskaber og opkrævning af kontingenter, at sikre en økonomisk mulighed for arbejdet med indsamling af materialer fra lokalområdet. 
 • at en aktiv samarbejdende bestyrelse foranlediger aktiviteter og formidling omkring det lokalhistoriske.
 • at registrere og opbevare indsamlet materiale på forsvarlig måde, samt etablere mulighed for adgang under hensyntagen til den godkendte tilgængelighed, og at drage omsorg for at materialet ikke udnyttes kommercielt.

Medlem af foreningen

Støt det lokalhistoriske arbejde - og bliv medlem af foreningen.

 

Et medlemsskab koster kun kr. 125,00 om året - og dækker hele din husstand.


Som medlem støtter du vores arbejde med at indsamle, registrere og ikke mindst opbevare de indsamlede arkivalier på forsvarlig vis. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft, men dens økonomi er helt afhængig af medlemskontingenter. Frederikshavn Kommune støtter os med et tilskud til betaling af husleje, el og varme. Men der er fortsat udgifter til annoncering, kopiering, porto, inventar, IT-udstyr og software, arkiv-mapper og sågar bankgebyrer. 


Et medlemsskab tegnes ved henvendelse til eet af medlemmerne i foreningens bestyrelse (se nedenfor). Hertil oplyses også adresseændring.

Medlemsskabet fortsætter uophørligt indtil abonnenten skriftligt meddeler os at støttemedlemsskabet skal ophøre. Vi gemmer alene oplysninger om dit navn, adresse, postnummer og by samt e-mailadresse - til brug for opretholdelse af abonnementet. 


Datapolitik: Som udgangspunkt antager bestyrelsen for Østervrå Lokalhistoriske Forening, at alle husstandsmedlemmer ved indmeldelsen i foreningen har givet samtykke til, at foreningen må opbevare og anvende de af medlemmerne afgivne persondata i forbindelse med medlemsskabet.

Er man i tvivl om, hvilke oplysninger foreningen opbevarer om medlemskab mm. kan man kontakte foreningens kasserer.


Bestyrelsen 2024

I 2024 består Foreningens bestyrelse af følgende:


formand

Vivi M. Dybdahl

tlf. 4085 1357     

mail:  vivi.dybdahl(-å)youmail.dk


næstformand

Niels Urth

tlf. 2047 2410

mail:  urth(-å)youmail.dk


kasserer

Olav Andersen

tlf. 4045 9061

mail:  olavkilen(-å)gmail.com


menigt medlem

Jørgen P. Clausager

tlf. 4068 6962

mail:  clausager(-å)torslev.dk


menigt medlem

Karsten Nielsen

tlf. 6085 1533

mail:  karsten-n(-å)nordfiber.dk
E-mail  (-å)  =  @

Foreningens vedtægter


Vedtægter for Østervrå Lokalhistoriske Forening§ 1


Foreningens navn er Østervrå Lokalhistoriske Forening.


§ 2


Foreningens formål er at fremme den lokalhistoriske interesse, samt opbygge en fysisk dokumentation for Østervrå og omegns identitet gennem tiderne.

Formålet søges bl.a. nået ved:

 1. gennem oprettelse af medlemsskaber og kontingenter, at sikre en økonomisk mulighed for arbejde med indsamling af materialer

 2. at en aktiv samarbejdende bestyrelse foranlediger aktiviteter omkring det lokalhistoriske.

 3. At registrere og opbevare indsamlet materiale på forsvarlig måde, samt etablere mulighed for adgang hertil, under hensyn til den godkendte tilgængelighed, og at drage omsorg for at materialet ikke udnyttes kommercielt.


§ 3


Som medlemmer kan optages interesserede.

Foreningen financierer sine aktiviteter gennem et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


§ 4


Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Regnskabet afsluttes 31. december og ordinær generalforsamling afholdes inden 1. marts.

Generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage før i den lokale presse, og forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent

 • Aflæggelse af beretning

 • Forelæggelse af regnskab

 • Indkomne forslag

 • Valg af bestyrelse og suppleanter

 • Valg af revisor

 • Fastsættelse af kontingent

 • Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det, og den skal bekendtgøres på samme måde som den ordinære generalforsamling.


§ 5


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær og arkivleder. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 hhv. 3 afgår efter tur hvert år, første år ved lodtrækning.

Der vælges hver år 2 suppleanter.


§ 6


Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på generalforsamlingen, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 heraf stemmer for ændring.

Såfremt den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, og her er almindelig stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§ 7


I tilfælde af foreningens opløsning, overgives foreningens midler og arkivalier til opbevaring på Byhistorisk Arkiv/Sæby Museum, under iagttagelse af bestemmelserne i §2, stk. 3, og idet det antikvariske ansvar for samlingen varetages af Byhistorisk Arkiv/Sæby Museum.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. november 1994.Vivi M. Jensen          Poul Erik Andreasen           Karen Baier         Villy Sørensen         Jørgen Baier